Algemene Voorwaarden

Gebruik informatie en de website

Nationale Flexplek Test is een handelsnaam en project van Cognito Media Amsterdam B.V. (hierna Cognito en Nationale Flexplek Test). Cognito onderhoudt deze internetsite als een informatie platform voor het project. Het veelvoudigen en/of opslaan van gegevens van deze site in enige vorm, mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Cognito. Te downloaden informatie mag gedownload worden voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.

Nationale Flexplek Test doet haar best op haar website(s) juiste en up-to-date informatie te geven. We geven echter geen garanties voor de inhoud, de compleetheid of de juistheid van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het bezoek aan onze site of het gebruik van informatie of tools op deze site. Ook is Cognito niet verantwoordelijk voor de juistheid van de op de site vermelde hyperlinks of de inhoud van sites achter deze hyperlinks. Cognito is niet aansprakelijk te houden wegens het niet beschikbaar zijn van haar website(s).

Copyright

Het project Nationale Flexplek Test is eigendom van Cognito Media Amsterdam B.V. Gebruik maken van dit merk, naam of concept kan alleen met schriftelijke toestemming van deze rechthebbende.

De Nationale Flexplek Test heeft voor alle uitingen (schriftelijk, beeld, geluid en/of video) de benodigde auteursrechten of afspraken gemaakt met de rechthebbende. Wanneer onverhoopt een rechthebbende meent dat inbreuk wordt gemaakt op rechten dan kan deze zich melden via finance@cognitomedia.nl om helderheid te verschaffen over de auteursrechten en/of andere IP.

Nieuwe ontwikkelingen

Door nieuwe ontwikkelingen, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving of  aanpassing van onze bedrijfsactiviteiten kan de hier beschreven tekst over het gebruik van onze informatie en jouw privacy door ons worden aangepast. Wij raden je dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je onze website bezoekt.

Disclaimers

Cognito is niet verplicht om de op haar website genoemde managers, partners of deskundigen te gebruiken en behoudt zich het recht voor om te veranderen van partner, manager of deskundige indien deze niet langer aan onze selectiecriteria voldoet.

Disclaimer elektronisch dataverkeer

E-mailberichten en eventuele bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien je, als niet-geadresseerde, een e-mailbericht ontvangt van Cognito, word je vriendelijk verzocht de afzender per direct hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van de informatie uit dit bericht door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot aansprakelijkheid.
Als je ons iets stuurt via email, berichten/contact formulieren via de website dan gelden deze regels ook.

Nationale Flexplek Test is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mailberichten en eventuele bijlage(n) zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan de aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

E-mailberichten houden als zodanig geen aanbod in van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig financieel instrument aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de daar geldende regelgeving niet geoorloofd is. De informatie is van algemene aard en niet bedoeld als persoonlijk advies noch is het gebaseerd op specifieke persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde.

Vragen

Als je vragen hebt over het gebruik van onze informatie of over de wijze waarop Nationale Flexplek Test met persoonsgegevens omgaat, kan je deze per e-mail stellen aan finance@cognitomedia.nl

Amsterdam, mei 2020