Privacyverklaring

In de privacyverklaring legt Cognito Media Amsterdam (hierna ‘Cognito’) uit onder welke voorwaarden persoonsgegevens worden verzameld, vastgelegd en verwerkt in het kader van de Nationale Flexplek Test. De verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Cognito en in opdracht van Cognito worden verzameld, vastgelegd en verwerkt van gebruikers van de website en contactmomenten met het project Nationale Flexplek Test.

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens

Cognito is de aangemerkte verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Met deze wettelijke term wordt aangeduid dat degene beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Cognito gaat zorgvuldig met gegevens om:

  • Cognito werkt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
  • De functionaris voor de gegevensbescherming van Cognito is te bereiken via finance@cognitomedia.nl of telefonisch op 020-754 64 64.

Verwerking persoonsgegevens door Cognito

Cognito verwerkt persoonsgegevens. Dat is alle informatie over een persoon die direct of indirect kan leiden tot de identificatie van die persoon. Dat kan zijn door bijvoorbeeld een naam of email adres. Het verwerken betekent onder andere het verzamelen, opslaan, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens..

Cognito verwerkt de gegevens van:

  • inzenders van de Nationale Flexplek Test
  • mensen waarmee we contact hebben in kader van dit project
  • bezoekers van deze website

De persoonsgegevens worden verwerkt om:

  • belangstellenden antwoord te kunnen geven op hun vragen
  • winnaars te kunnen bereiken
  • deelnemende, geselecteerde locaties te kunnen bereiken
  • media te woord te kunnen staan

Delen gegevens

Cognito deelt, indien nodig, gegevens met de autoriteiten. Dit wordt alleen gedaan wanneer het noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Cognito kan in bepaalde gevallen persoonsgegevens delen met derden. Dit doen wij om de genoemde doelen in de privacyverklaring uit te kunnen voeren. Voor een aantal werkzaamheden worden er namelijk opdrachtnemers ingeschakeld. Hieronder valt onder meer het onderhouden van onze (IT-)infrastructuur. Cognito maakt alleen gebruik van opdrachtnemers die organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens die overeenkomstig zijn met de wettelijke verplichting waaraan Cognito moet voldoen. Cognito blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en zal in al deze gevallen een verwerkersovereenkomst afsluiten met de opdrachtnemer.

Bescherming gegevens

Om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en je privacy te waarborgen zijn er door Cognito passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zijn onder meer de systemen van Cognito beveiligt en hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonsgegevens.

Cognito zorgt ervoor dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Dit kan wettelijk zijn vastgelegd en is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.

Wat zijn jouw rechten

Je hebt het recht om te vragen aan Cognito welke persoonsgegevens wij van je verwerken en om onjuiste gegevens aan te laten passen of verwijderen.

Bij het om inzage vragen van de gegevens dient Cognito controlevragen te stellen om te verifiëren dat jij zegt wie je bent. Voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan contact opgenomen worden met Cognito.

Je kunt je ook afmelden voor de nieuwsbrieven van Cognito of persoonlijke aanbiedingen. Bij iedere e-mail zal er een mogelijkheid zijn om je af te melden.

Wijziging

De privacyverklaring en de informatie op deze website kan worden aangepast wanneer de wet of het beleid van Cognito wijzigt. De meest actuele versie staat op onze website. De huidige versie is gepubliceerd op 19 mei 2020.